Instytut Spraw Społecznych

Wykładowcy

W Instytucie Spraw Społecznych pracuje wykwalifikowana kadra naukowa. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe oraz publikują prace z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, rynku pracy, pracy socjalnej, gerontologii, pomocy i integracji społecznej, rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, działań instytucjonalnych wokół problemów i kwestii społecznych oraz edukacji.

DR HAB. DARIUSZ ADAMCZYK, PROF. UP

Doktor habilitowany. Był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Wychowania Integralnego i Rewalidacji na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu oraz Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 roku; Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nadany przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 20 lipca 2018 roku); dwukrotnie od Rektora otrzymał Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe. Posiada dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, filozofii, pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor licznych artykułów naukowych dotyczących teologicznych i filozoficznych podstaw wychowania, etyki, pedagogiki i pedagogiki religijnej oraz problematyki społecznej.

DR HAB. KRZYSZTOF GURBA, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym oraz doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to: filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, nowe media, gatunki dziennikarskie, e-learning.

Dziennikarz i nauczyciel dziennikarstwa. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Komitetów Naukowych GUIDE Association i Global Communication Association.

DR HAB. MAREK KLIMEK, PROF. UP

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister socjologii w 2000r., doktor socjologii w 2005 roku). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014). Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UMCS w Lublinie, 2008r.). Przez wiele lat związany z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (adiunkt, kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych). Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły) głównie z zakresu samorządu terytorialnego, socjologii, politologii, polityki społecznej i pomocy społecznej. Organizator 10 konferencji naukowych. Wieloletni dyrektor jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu kraśnickiego (DPS, PCPR). Aktywnie współpracuje z III sektorem. Zainicjował powstanie kilku organizacji pozarządowych. Koordynator opracowania wielu programów strategicznych w obszarze pomocy społecznej.

DR HAB. LIUDMYLA KRYVACHUK, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Była profesorem na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych i Pracy Socjalnej na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, profesorem wizytującym (Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Eksperckiej ds. Akredytacji kierunku praca socjalna Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Autor wielu publikacji (monografie, słownik,  artykuły) w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej. Organizator i inicjator Międzynarodowych Letnich Szkół «Innowacji w pracy socjalnej». Odznaczona Nagrodą Ministerstwa Finansów Ukrainy za osiągnięcia naukowe (2009), Laureat Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej dla znanych naukowców i wybitnych specjalistów (2012). Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna, zarządzanie usługami społecznymi, organizacja i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, działalność pracowników socjalnych, problematyka dziecka i rodziny we współczesnym społeczeństwie.

DR HAB. BARBARA NOWAK, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry wychowania do pracy w Instytucie Pracy Socjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, oddział Zakład Karny w Czarnem. Współpraca w zakresie badań naukowych z ośrodkami pomocy społecznej i zakładami karnymi, koordynator zajęć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Obszar badań naukowych dotyczy historii pracy socjalnej na ziemiach polskich, w szczególności specyfiki opieki nad dzieckiem ubogim, jak również pomocy postpenitencjarnej, głownie w zakładach karnych dla kobiet i współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej. Dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji z zakresu pracy socjalnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, a także z zakresu pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka ubogiego w środowisku przedszkolnym i szkolnym, wpływu rodziny dysfunkcyjnej na jego rozwój społeczny.

DR HAB. NORBERT GERARD PIKUŁA, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk społecznych. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek  Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National  Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową,  jakością życia osób starszych, funkcjonowaniem osób starszych w świecie permanentnej zmiany oraz  osób starszych w kontekście wyzwań rynku pracy. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.

DR HAB. IRENEUSZ MARIAN ŚWITAŁA, DR H. C. PROF. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu filozofii, profesor nadzwyczajny UP, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, cytowany w pismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych publikacji, brał czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek komisji egzaminacyjnej języka włoskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach; Członek Rady Naukowej pisma wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy; Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Częstochowie; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy; Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi – przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej; Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych; Promotor w przewodach doktorskich; Zainteresowania naukowe: filozofia, historia filozofii, filozofia polityki, filozofia edukacji, praca socjalna, pedagogika, etyka, personalizm włoski, felicytologia; Tłumacz przysięgły języka włoskiego

DR MAREK BANACH

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”). Od 1999 roku jest Prezesem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

DR SYLWESTER BĘBAS

Doktor nauk społecznych. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdobył bogate doświadczenie praktyczne pracując w Placówce Socjalizacyjnej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Schronisku dla Nieletnich, w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, był przewodniczącym rady FUNDACJI KINIAK – szczęściem się jest. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Odbył staże naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Zdobył kilkuletnie doświadczenie kierownicze m.in. jako prodziekan, dziekan i prorektor w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem: Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej, publicysta, dydaktyk, trener kompetencji. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Pomysłodawca i założyciel Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu kilku książek, kilkunastu recenzji naukowych, kilkunastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, kilkunastu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: problematyka rodziny, problematyka patologii społecznych i resocjalizacji.

DR KATARZYNA BIAŁOŻYT

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział Kraków). Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych, z którym zdobyła wyróżnienie w III edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

DR KRZYSZTOF CHACZKO

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt oraz zastępca dyrektora Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami rozwoju i funkcjonowania pomocy społecznej, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Ostatnio wydał: „Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki” (Scholar, Warszawa 2018) (wraz z Mikołajem Brenkiem oraz Rafałem Pląskiem) oraz „Demokracja izraelska” (PWN, Warszawa 2018) (wraz z Arturem Skorkiem oraz Łukaszem T. Sroką).

DR JÓZEFA MATEJEK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, bierze aktywny udział w konferencjach zagranicznych, krajowych-międzynarodowych oraz środowiskowych, współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek rady redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

DR ANNA MIRCZAK

Doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

DR KATARZYNA GUCWA-PORĘBSKA

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Absolwentka studiów podyplomowych „Biegły sądowy w zakresie  dysfunkcjonalności  rodziny i dziecka krzywdzonego”. Stypendystka Prezydenta Miasta Krakowa. Ławnik Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie.  Członek Międzynarodowego Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej „Druga Szansa”. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.   Autorka  kilkunastu artykułów naukowych i dwóch monografii autorskich: „Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne”, „Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60 +. Przykłady oddziaływań”. Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu readaptacji społecznej i zawodowej skazanych w środowisku lokalnym, wsparcia rodziny w sytuacji uwięzienia, profilaktyki zjawisk patologii życia społecznego, funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej oraz warunkowego zwolnienia. Równoległym obszarem zainteresowań naukowych jest zwrócenie uwagi na zmianę ról, postaw i zachowań społecznych w obszarze funkcjonowania rodziny oraz wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej w różnych obszarach wykluczenia społecznego. W Instytucie Pracy Socjalnej pełni funkcje: kierownika praktyk zawodowych niepedagogicznych, kierownika studiów podyplomowych „Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym”, opiekuna Sekcji Pomocy Postpenitencjarnej Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnych, Opiekuna roku, Sekretarza komisji rekrutacyjnej.

DR DOMINIKA SOZAŃSKA

Ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego Jej hobby to życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.

DR GERTRUDA WIECZOREK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog specjalny, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Zainteresowania badawcze oscylują w obrębie pedagogiki i socjologii, zwłaszcza pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Szczególne miejsce w rozwoju naukowym zajmują publikacje związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb rynku pracy oraz doradztwa i poradnictwa zawodowego, zwłaszcza przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych, jak również readaptacji społeczno-zawodowej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Autorka wielu książek oraz artykułów naukowych opublikowanych zarówno w języku polskim jak i angielskim, w periodykach polskich i zagranicznych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych, krajowych, polskich i zagranicznych. Eksploracje naukowe znalazły także egzemplifikacje w wielu pracach dyplomowych napisanych pod jej kierunkiem. W swojej dotychczasowej pracy wypromowała ponad 200 licencjatów i około 100 magistrantów. Była również recenzentem wielu prac dyplomowych.

DR EWELINA ZDEBSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, asystenturą rodziny oraz jej problemami, pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz sekretarz Regionalnego Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Były członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015 oraz czasopisma „Homo et Societas”. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej nad dziećmi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną, funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce, starością oraz pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Ekspert Zespołu ds. Modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

DR BEATA ZIĘBIŃSKA

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W życiu zawodowym, ściśle związanym z polityką społeczną łączy sferę nauki i praktyki. Jest adiunktem w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a dotychczas współpracowała także jako wykładowca  z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Małopolską Wyższą Szkołą im. J. Dietla w Krakowie, w której pełniła również funkcję zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu. Od ponad  dwudziestu lat jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, gdzie  obecnie jest Koordynatorem Sekcji Rozwoju i Strategii, a w minionych latach pracowała w bezpośredniej relacji z osobami potrzebującymi wsparcia. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej  na pracę z osobami uzależnionymi oraz specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Tematyka jej  publikacji naukowych dotyczy społeczno – politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, pomocy społecznej oraz uniwersytetów trzeciego wieku.  Jest autorką książek : Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010) oraz Polityczne, społeczno – demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi. Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019).   Wystąpiła na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także  członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

MGR WOJCIECH GLAC

Magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; asystent w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; koordynator Polsko-Ukraińskiego Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora a także, opieka hospicyjna i wyręczająca nad dziećmi, PR w III sektorze, marketing społeczny, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty.

MGR MARTA IWIŃSKA

Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pedagog specjalny, magister edukacji wczesnoszkolnej. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zainteresowania badawcze to: uwarunkowania satysfakcji z życia i poczucia szczęścia u osób w wieku starszym, relacje międzypokoleniowe. Swoje badania prowadzi na gruncie międzynarodowym i międzykulturowym.

MGR ELŻBIETA MIREWSKA

Teoretyk i praktyk pracy socjalnej, pedagog, pracownik socjalny, specjalista w zakresie zarządzania szpitalem i zdrowiem publicznym, specjalista w zakresie organizacji pomocy społecznej.    Od wielu lat związana ze środowiskiem zawodowym pracowników socjalnych przygotowując i kształcąc w formach szkolnych i pozaszkolnych kadry dla sytemu pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym prowadząc projekty edukacyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (od 2006 r nadal) w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Recenzent pytań egzaminacyjnych opracowywanych na potrzeby egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenia we współpracy z  czasopismem Uniwersytetu Jagiellońskiego „Zeszyty Pracy Socjalnej” oraz z czasopismem Collegium Medicum UJ w charakterze recenzenta . Certyfikowany trener w europejskich programach Balitimedia oraz Pegase: praca z ofiarami przemocy, praca z osobami wymagającymi rehabilitacji psychospołecznej. Posiada uprawnienia mediatora sądowego jak również uprawnienia lidera klubu pracy. Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w pierwszej (2013-2018) i drugiej kadencji (2018-2023). Były członek zespołu ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Krakowa pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Wieloletni wykładowca na specjalizacji organizacja  pomocy społeczne. Autor i współautor programów na specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacji organizator pomocy społecznej zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Aktywnie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Posiada doświadczenia w prowadzeniu/kierowaniu placówkami publicznymi z obszaru zdrowia publicznego,edukacji, pomocy społecznej.  Autor publikacji dot. zagadnień z obszaru pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pomocy i integracji społecznej.